Bestemmingsplan parkeerterrein Performance Factory

Woningcorporatie Domijn heeft het voornemen om op het parkeerterrein op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Hoge Bothofstraat een woongebouw in meerdere bouwlagen te realiseren. Het gaat hierbij om in totaal 202 woningen voornamelijk bedoeld voor de doelgroep ‘Talent’ (pas afgestudeerden die de gemeente graag aan de stad wil binden) en starters op de woningmarkt. Er bestaat een grote behoefte aan dergelijke woningen voor deze doelgroep(en) in de stad. Van de 202 woningen zijn overigens 17 woningen aangemerkt als ‘woon-werkeenheden’ en zijn 6 woningen bedoeld voor jongeren die eventueel aanspraak kunnen maken op (woon)begeleiding.  Op de begane grond zijn aan de noord, oost en westzijde van het gebouw commerciële ruimten gedacht (1600 m2). Hierbij wordt gedacht aan bedrijven en kantoren, maar ook dienstverlening, culturele voorzieningen, praktijkruimten etc.  Op het binnenterrein zal een gebouwde fietsenberging en andere bergruimten worden gerealiseerd. Belangrijk om te vermelden is dat toekomstige bewoners van het woongebouw voor wat het betreft het parkeren aangewezen zijn op het parkeerdak van het op het terrein van de Performance Factory meest oostelijk gelegen gebouw (in eigendom van Domijn). Dit parkeerdak kent een overcapaciteit die ruim in de benodigde parkeerruimte kan voorzien.

Om aan het bestemmingsplan door ons medewerking te kunnen verlenen is het noodzakelijk het huidig geldende bestemmingsplan “De Bothoven 2016” voor dit gebied te wijzigen. Het bestemmingsplan “Parkeerterrein Performance Factory” is daarvan het resultaat. Ook is ten behoeve van deze ontwikkeling de welstandsnota Enschede aangepast (wijziging 117). Met deze wijziging  gaan voor dit gebied de hier gewenste welstandseisen (afgestemd op de realisatie van een woongebouw) gelden.

Na instemming van het college dit bestemmingsplan en wijziging welstandsnota vrij te geven om als ontwerp ter visie te leggen, zal dit bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken als ontwerp ter inzage worden gelegd. Hiervan zal kennis worden gegeven in de Huis-aan-Huis en Gemeenteblad. De streefdatum is om genoemde stukken op 2 september 2021 a.s. ter inzage te leggen. Hierover zijn met Domijn afspraken gemaakt.

De plankaart-plantoelichting-planregels en het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de wijziging van de welstandsnota zijn in te zien.

Na afloop van de termijn van tervisielegging zullen eventueel binnengekomen zienswijzen (bezwaarschriften) worden beantwoord en zal het college een voorstel aan de raad doen het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te stellen. Na bespreking van dit voorstel in de Stadsdeelcommissievergadering Centrum en na vaststelling van dit bestemmingsplan in de daarop volgende raadsvergadering, wordt het bestemmingsplan gedurende 6 weken als vastgesteld bestemmingsplan ter inzage gelegd. Laatstgenoemde termijn is de beroepstermijn gedurende welke periode tegen dit bestemmingsplan door belanghebbenden (eventueel) beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State. Bij geen beroep zal het bestemmingsplan dan onherroepelijk van kracht worden.

 

Gedurende de termijn van de tervisielegging  van het ontwerp-bestemmingsplan zal, zoals normaal gebruikelijk is, ‘iets’ van een inloopbijeenkomst worden georganiseerd. Op welke wijze (digitaal of fysiek), waar en wanneer is op dit moment nog niet bekend. E.e.a. houdt n.l. nog verband met (mogelijke?) coronamaatregelen. In ieder geval zal deze bijeenkomst worden georganiseerd tijdens de termijn van ter visielegging van dit bestemmingsplan zodat o.a. omwonenden zich over dit bestemmingsplan kunnen laten informeren en indien wenselijk, tijdig een zienswijze bij ons indienen. Deze bijeenkomst wordt dus door de gemeente georganiseerd en zullen betrokken ambtenaren op deze bijeenkomst aanwezig zijn. Omwonenden zullen van deze bijeenkomst door ons in kennis worden gesteld.

Voor het digitaal raadplegen van het bestemmingsplan “Parkeerterrein Performance Factory” op ruimtelijke plannen.nl kun je gebruik maken van de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00216-0002

Wij (wijkraad de Bothoven) horen graag uw mening over deze nieuwe ontwikkeling. Wilt u deze met ons delen dan kunt u dit via het contactformulier onderaan deze pagina aan ons bekend maken.

Een ruwe schets van het toekomstige appartementencomplex op het vroegere Polaroidterrein, op de hoek van Oldenzaalsestraat en Hoge Bothofstraat. Het woongebouw gaat bestaan uit verschillende lagen en krijgt een binnentuin en gezamenlijke voorzieningen voor de bewoners. © Domijn

Wij (wijkraad de Bothoven) horen graag uw mening over deze nieuwe ontwikkeling. Wilt u deze met ons delen dan kunt u dit via onderstaand contactformulier aan ons bekend maken.